معرفی کلی

ويكى نيكى اولين سامانه ارائه خدمات در حوزه اقدامات بشردوستانه در ايران مى باشد كه با هدف بالابردن كيفيت و اثربخشى خدمات در اين حوزه شروع به كار نموده است. ويكى نيكى به نيكوكارانى كمک می‌كند كه می‌خواهند بدانند كمک‌هاى آن‌ها در كجا و چگونه هزينه می‌شود و به دنبال تاثيرگذارى بيش‌تر در جامعه هستند. همچنين موسسات مردم نهاد را نيز با ارائه مشاوره و در اختيار قرار دادن زيرساخت هاى فنى مورد نياز آن‌ها و ... يارى می‌كند تا كارايى و بهره‌ورى آنان بهبود يابد. ويكى نيكى به شركت‌ها و بنگاه‌هاى اقتصادى نیز در زمینه تاثیرگذاری بیش‌تر مسئولیت‌ اجتماعی آن‌ها راهکارهایی ارائه می دهد.