ماموریت و اهداف

مأموریت ویکی نیکی:

 • کمک به نیکوکاران در انتخاب آگاهانه کار نیک
 • شفاف سازی فعالیت های نیکوکاری
 • کمک به خیریه ها در بهینه سازی و گسترش خدمات

اهداف ویکی نیکی:

 • ایجاد مرجع معرفی و امتیاز دهی به خیریه ها
 • پوشش و اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای نیکوکاری
 • انتشار مستندات، گزارشات و تحلیل‌های فعالیت های نیکوکاری
 • معرفی و تحلیل فعالیت های بین المللی

معرفی خیریه های بین المللی و داخلی در ویکی نیکی:

 • انتشار مشخصات و ماموریت خیریه ها
 • میزان پاسخگویی و شفافیت
 • برنامه های اجراشده و در دست اجرا
 • معیارهای مالی، اظهارات مالی، نمودارهای مالی

تحلیل مستندات و گزارشات در ویکی نیکی:

 • تحلیل فعالیت های خیریه های داخلی و بین‌المللی
 • انتشار گزارشات و مقایسه فعالیت های داخلی و بین‌المللی
 • معرفی خیریه های برتر داخلی و بین‌المللی
 • بررسی چالش‌ها، نقاط ضعف و راهکارهای رفع آنها در انجام کار نیک

معیارهای تحلیل بهره وری خیریهها در ویکی نیکی:

 • میزان جمع آوری کمک‌ها
 • ظرفیت کمک
 • اثربخشی فعالیت ها
 • میزان اثربخشی به نسبت هزینه‌ها
 • شفافیت عملکرد و مالی
 • پاسخگویی