ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

بررسی آمارهای موسسه کف (از سال 2015-2011)

   کمک به خیریه ها                  کار داوطلبانه                   کمک به ناشناس

 

1. روند پنج سال اخیر جهان در سه معیار سنجش کمک کردن

 

2. سه معیار سنجش کمک کردن در سنین مختلف

 

3. روند سال 2015 نسبت به 2014
بررسی سه معیار سنجش کمک کردن بر اساس سه سطح قدرت اقتصادی کشورها

        

درحال توسعه                                       درحال گذر                                       توسعه یافته

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.