مشخصات

من به دنبال
كانون فرهنگی اجتماعی بانوان ياس يزدانشهر
22 مهر 1396

كانون فرهنگی اجتماعی بانوان ياس يزدانشهر

تاریخ تاسیس: 1391 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 292 موضوع فعالیت: امور زنان حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده وب سایت: - تلفن: -...

خيريه نيكوكاری انصار النبی (ص) نجف آباد
22 مهر 1396

خيريه نيكوكاری انصار النبی (ص) نجف آباد

تاریخ تاسیس: 1391 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 289 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: دارو و درمان بيماران وب سایت: -...

خيريه بين المللی سلامت وثوق زيتون
21 مهر 1396

خيريه بين المللی سلامت وثوق زيتون

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 318 موضوع فعالیت: بهداشت و سلامت حوزه فعالیت: زير ساخت بهداشت و درمان وب سایت: -...

انجمن خيريه مهرالزهرا امير آباد
21 مهر 1396

انجمن خيريه مهرالزهرا امير آباد

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 363 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: -...

موسسه خیریه ائمه بقیع جلال آباد
21 مهر 1396

موسسه خیریه ائمه بقیع جلال آباد

تاریخ تاسیس: - نام مسئول: قاسم کافی موسوی محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: - موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان...

موسسه خيريه حضرت خديجه كبری ويلا شهر
21 مهر 1396

موسسه خيريه حضرت خديجه كبری ويلا شهر

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 317 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: -...

انجمن هویت بیدار
21 مهر 1396

انجمن هویت بیدار

تاریخ تاسیس: - نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: - موضوع فعالیت: فرهنگی حوزه فعالیت: زير ساختهای فرهنگی وب سایت: - تلفن: - آدرس: اصفهان،...

انجمن مددكاری امام حسن عسكری (ع) حسين آباد
20 مهر 1396

انجمن مددكاری امام حسن عسكری (ع) حسين آباد

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 357 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: -...

موسسه نويد زندگی دوباره لنجان
20 مهر 1396

موسسه نويد زندگی دوباره لنجان

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 180 موضوع فعالیت: اجتماعی حوزه فعالیت: پيشگيری از آسيبهای اجتماعی وب سایت: - تلفن: -...

موسسه خيريه سلام آفتاب لنجان
20 مهر 1396

موسسه خيريه سلام آفتاب لنجان

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 158 موضوع فعالیت: آسیب های اجتماعی حوزه فعالیت: دارو و درمان بيماران وب سایت: -...

موسسه خيريه فرهنگی رهنما ياران لنجان
20 مهر 1396

موسسه خيريه فرهنگی رهنما ياران لنجان

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 146 موضوع فعالیت: فرهنگی حوزه فعالیت: رفاه اجتماعی و ارتقای مهارتهای اجتماعی وب...

موسسه خيريه شكوفايی ايمان ماندگار فولادشهر
20 مهر 1396

موسسه خيريه شكوفايی ايمان ماندگار فولادشهر

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 236 موضوع فعالیت: آسیب های اجتماعی حوزه فعالیت: پيشگيری از آسيب های اجتماعی وب سایت:...