مشخصات

من به دنبال
مدرسه بیمارستان مهرآیین
30 بهمن 1396

مدرسه بیمارستان مهرآیین

موسسه آینده سازان توسعه مهرآیین حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 39084 تاریخ تاسیس 1392 نام مسئول فاطمه عبدالعلی...

انجمن خیریه امید
28 بهمن 1396

انجمن خیریه امید

انجمن خیریه امید حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت ٤٢٧٤٨ تاریخ تاسیس 1396 نام مسئول - وب سایت http://omid-charity.org تلفن 88...

موسسه بنیاد شریف
24 بهمن 1396

موسسه بنیاد شریف

موسسه بنیاد شریف حوزه فعالیت تحصیلات موضوع فعالیت موسسات آموزشی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 20268 تاریخ تاسیس 1385 نام مسئول دکتر غفرانی وب سایت http://bonyad.sharif.ir...

بنیاد نیکوکاری دست های مهربان
23 بهمن 1396

بنیاد نیکوکاری دست های مهربان

بنیاد نیکوکاری دست های مهربان حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت ۲۱۶۷۴ تاریخ تاسیس 1386 نام مسئول...

مشخصات انجمن کودکان فرشته اند
21 بهمن 1396

مشخصات انجمن کودکان فرشته اند

موسسه خیریه کودکان فرشته اند حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 40589 تاریخ تاسیس 1384 نام مسئول سید نصیر...

موسسه خیریه مهرآفرین
17 بهمن 1396

موسسه خیریه مهرآفرین

موسسه خیریه مهرآفرین حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسه توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 21015 تاریخ تاسیس 1384 نام مسئول فاطمه دانشور وب...

مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران
16 بهمن 1396

مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران

مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران حوزه فعالیت سلامت موضوع فعالیت موسسات خیریه مشاوره محدوده فعالیت ایران مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی شماره ثبت 19763 تاریخ تاسیس 1385...

موسسه خیریه باز باران
14 بهمن 1396

موسسه خیریه باز باران

موسسه خیریه باز باران حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 2157 تاریخ تاسیس 1385 نام مسئول - وب سایت...

موسسه خیریه یاوران مهدی موعود
12 بهمن 1396

موسسه خیریه یاوران مهدی موعود

موسسه خیریه یاوران مهدی حوزه فعالیت سلامت موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 32115 تاریخ تاسیس 1392 نام مسئول سید احمد گرامی وب...

موسسه خیریه عترت بوتراب
11 بهمن 1396

موسسه خیریه عترت بوتراب

موسسه خیریه عترت بوتراب حوزه فعالیت تحصیلات موضوع فعالیت موسسات خیریه مشاوره محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 42392 تاریخ تاسیس 1392 نام مسئول - وب سایت...

موسسه خیریه ریحانه سعادت
10 بهمن 1396

موسسه خیریه ریحانه سعادت

موسسه خیریه ریحانه سعادت حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسه توزیع کننده محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز پلیس امنیت شماره ثبت 24386 تاریخ تاسیس 1387 نام مسئول میرمهدی...

انجمن اتیسم ایران
07 بهمن 1396

انجمن اتیسم ایران

انجمن اتیسم ایران حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسه آموزشی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 33242 تاریخ تاسیس 1395 نام مسئول سعید صالح غفاری وب سایت...