ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن (قسمت آخر)

شرکت فیلیپس

اين شرکت مساله و چالش اصلی خود را در حوزه مسئولیت اجتماعی به بحث آگاهی کودکان نسبت به زندگی سالم و فرهنگ معرفی اختصاص داد. در اين مسیر شرکت با ترغیب کارکنان به مشارکت داوطلبانه در پروژه های تعريف شده به مدت سه روز در سال با هدف افزايش آگاهی کودکان دانش آموز در رابطه با الگوهای سلامتی و تندرستی گام موثری برداشت. نمونه هايی از فعالیت های اين شرکت، حمايت از برنامه های مدارس در جهت ترويج الگوهای بهینه مصرف انرژی مانند تجهیزات روشنايی، تدوين کتابچه های راهنما مختص دانش آموزان در رابطه با آب و هوا، بهداشت دهان و دندان، ورزش و محیط زيست و تدوين کتابچه راهنما تحت عنوان »جنگاوران سلامتی« برای کارکنان فیلیپس به منظور آشنا کردن دانش آموزان با نحوه ی زندگی سالم می باشد. در نتیجه انگیزه و تعلق خاطر کارکنان به شرکت در اثر افزايش آگاهی آنان در مورد اهمیت دادن شرکت فیلیپس به موضوع سلامت و تندرستی جامعه، ارتقای قابل ملاحظه ای داشت. افزايش اعتبار، رضايت و وفاداری مشتريان کنونی و بالقوه و ايجاد ارتباط پاينده با کودکان تحت آموزش از ديگر نتايج مهم اين فعالیت بود.

 

شرکت Sekem

اين شرکت، تولید کننده ای پیشرو در زمینه مواد غذايی ارگانیك در مصر است که در سال 1977 تاسیس شده است. محصولات تولیدی اين شرکت، طیف وسیعی را از قبیل غذاهای طبیعی، داروهای طبیعی، محصوالت لبنی، عسل، میوه، سبزيجات تا پنبه و منسوجات ارگانیك را شامل می شوند. اين شرکت در راستای تدوين استراتژی پايداری شرکتی، چشم اندازی جسورانه و جامع را در رابطه با توسعه اجتماعی و زيست محیطی تعريف کرده است:

بازيابی و احیای زمین های بیابانی از طريق شیوه های کشاورزی ارگانیك، تولید مواد غذايی ارگانیك برای بازارهای محلی و سرمايه گذاری مجدد سود شرکت در جامعه.

به گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۹ ،بیابان زايی در منطقه عرب گسترش يافته بود، تا جايی که در حال حاضر دو سوم اين سرزمین ها را بیابان ها تشکیل داده اند. جلگه نیل در مصر يکی از مناطقی است که بیشترين آسیب را در اين زمینه ديده است. بخش کشاورزی مصر از گذشته نیز با مشکلاتی مواجه بوده است؛ يکی از دلايل اين امر، استفاده ی ناپايدار از کود ها و ديگر مواد شیمیايی در فعالیت های کشاورزی اين منطقه است. اين بیابان زايی فزاينده، هم اکنون يك پنجم سرزمین های عرب را تهديد می کند. شرکت Sekem الگوی کسب و کار نامرسومی دارد.

با اينکه هدف اين شرکت، سودآوری است اما حداکثر سازی سود را به عنوان آرمان خود تعريف نکرده است. اين شرکت، از طريق شیوه ی به شرکت گذاری سود، سود عايدی را با کشاورزان خرده پا در شبکه اش، سهیم می شود. مرکز توسعه شرکت در ارتقای مهارت ها و ظرفیت های کارکنان، سرمايه گذاری می کند و مرکز پزشکی اين شرکت تا کنون برای بیش از سی هزار نفر از کارکنان و جامعه محلی، خدمات بهداشت و سلامت فراهم کرده است. انجام کلیه ی اين فعالیت ها تنها از طريق سرمايه گذاری مجدد سود، ممکن شده است. شايان ذکر است که با موفقیت در بازارهای داخلی و جهانی، درآمد اين شرکت از سال 2006 تا 2010 ،سالانه چهارده درصد رشد داشته است. اين شرکت، ارتباطی واضح بین پايداری مالی و زيست محیطی می بیند و آنها را وابسته به يکديگر می داند.

در پايان می توان به نتايج يك مطالعه از سوی موسسه رپیوتیشن (institute Reputation) که در زمینه مشاوره مديريت شهرت شرکتها فعالیت دارد اشاره نمود. يافته های اين موسسه نشان می دهد، مايکروسافت، والت ديسنی، گوگل و بی ام دابلیو بیشترين شهرت را در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی دارا هستند.

بنابر اين گزارش، شرکت والت ديسنی بهترين درک را از شهروندی دارد. نیمی از مصرف کنندگانی که در اين مطالعه مورد سوال قرار گرفتند معتقدند والت ديسنی انگیزه های خیرخواهانه دارد و از محیط زيست حفاظت می کند. بنابر گزارش فوربس، پنج شرکت بعدی که در میان ده شرکت برتر قرار گرفتند به ترتیب عبارت بودند از: دايملر، سونی، اينتل، فولکس واگن، اپل و نستله. اين گزارش همچنین نشان می دهد که 73 درصد از مصرف کنندگان در جهان تمايل دارند شرکت هايی که در زمینه مسئولیت اجتماعی شهره هستند را به ديگران توصیه کنند. البته، هرچند حمايت مصرف کنندگان از شرکت هايی که تصور می رود به مسئولیت اجتماعی توجه دارند قوی است، تعداد شرکت هايی که در واقعیت به برنامه های مسئولیت اجتماعی خود عمل می کنند از 12 شرکت در سال 2012 به پنج شرکت در سل 2013 تقلیل يافته است. شرکت هايی که قادرند با برنامه های مسئولیت اجتماعی خود تاثیر مثبتی بر جا گذارند از مزيت فروش بیشتر و حمايت مصرف کنندگان بهره مند می شوند. اما حتی بزرگ ترين شرکت های دنیا هم علی رغم اين که بیش از 100 میلیون دلار در سال برای برنامه های مسئولیت اجتماعی هزينه می کنند در انتقال اين پیام به مصرف کنندگان با دشواری روبرو هستند.

 نتیجه گیری

 با توجه به مباحث نظری ارائه شده و عملکرد پاره ای از شرکت های ياد شده در فوق، همواره اين انگیزه برای شهروندان ايرانی وجود خواهد داشت که هدف اصلی سازمان ها تنها دسترسی به سود بیشتر نباشد بلکه رسالت آنها حفظ و گسترش مبانی اخلاقی و کمك به توسعه پايدار جامعه نیز باشد. در مقاله حاضر تلاش گرديد ضمن مرور مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها از ديدگاه صاحب نظران مختلف به نظريه کارول تاکید نموده و اصول ارائه شده ی وی را در ارتباط با نقش و رسالت سازمان ها در زمینه مسئولیت اجتماعی، مورد توجه بیشتر قرار دهد و به منظور الگو سازی و به گزينی برای سازمان ها، به معرفی نمونه های موفق و سازمان های پیشرو در سطح جهانی به صورت عام و در جامعه ايران به شکل خاص پرداخته شده است. ضمن آنکه الگوی زير به عنوان فرايند اشاعه فرهنگ مسئولیت پذيری اجتماعی شرکتی در جامعه اقتصاد ايران پیشنهاد می گردد.

 شکل 3 - الگوی اشاعه ی فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در ایران

 شکل 3 - الگوی اشاعه ی فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در ایران

 

در نهايت با توجه به آنچه ارائه گرديده، توصیه های کاربردی زير نیز به عنوان راهکارهای عملی ارائه می گردد:

  • سازمانها بايد به مفهوم مسوولیت اجتماعی به عنوان يك فرصت نگاه کنند؛
  •  مسوولیت اجتماعی گزينهای برای رشد بیشتر و پايدار ارائه میدهد. در اين رابطه، سازمانها بايد در مورد اين مفهوم برنامه های مستمر يادگیری داشته باشند؛
  • افزايش آگاهی در مورد مزايا و نقش حیاتی مسوولیت اجتماعی سازمان در بهبود رقابت پذيری و ارتقای استانداردهای اجتماعی مؤثر است؛
  • آموزشها در اين حوزه نه تنها بايد برای مديران ارشد، بلکه برای کارکنان نیز طراحی شده و به کار برده شوند. کارکنان بايد به طور جدی در مباحث مرتبط با اين مفهوم شرکت کنند، زيرا آنان رابط بین سازمان و محیط اطراف آن هستند؛
  • مديران سازمانهای صنعتی و خدماتی بايد بدانند که سرمايهگذاری روی آموزش اين مفهوم برای کارکنان میتواند به سودآوری در بلندمدت منجر شود. در حقیقت سرمايهگذاری روی مسئولیت اجتماعی، سرمايهگذاری در پايداری و رقابتپذيری است؛
  • سنجههای مسئولیت اجتماعی سازمان با اهداف و شايستگیهای محوری سازمان بايد همسو باشند؛
  • مفهوم مسوولیت اجتماعی در فرهنگ سازمان. بايستی نهادينه گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.