سلامت مالی

اطلاعات مربوط به سلامت مالی از اظهارنامه مالیاتی آن موسسه استخراج می شوند. تجزیه و تحلیل عملکرد مالی موسسات بر اساس هفت محدوده صورت می پذیرد. سپس برای عملکرد مالی آن در هریک از این محدوده ها یک امتیاز کلی بدست می آید که در نهایت مجموع این امتیازات به عنوان نمره سلامت مالی آن موسسه معرفی می شود.

 • معیارهای بهره وری عملکرد مالی
 • معیار اول: درصد برنامه هزینه
 • معیار دوم: درصد هزینه اداری
 • معیار سوم: درصد هزینه جمع آوری کمک
 • معیار چهارم: بهره وری جمع آوری کمک
  • هزینه های غیرمستقیم تخصیص
  • هزینه مشترک تخصیص
  • معیارهای عملکرد مالی
 • معیار پنجم: رشد هزینه های برنامه
 • معیار ششم: نسبت سرمایه در گردش
 • معیار هفتم: نسبت بدهی به دارایی
 • اختصاص نمرات مالی و رتبه سلامت مالی
 • امتیازدهی علل عملکرد خاص

 

معیارهای عملکرد بهره وری مالی

همان طور که پیش تر ذکر شد، معیارهای عملکرد مالی درکل 4 مورد از 7 مورد معیار بهره وری را شامل می شوند. که عبارتند از: درصد برنامه هزینه، درصد هزینه اداری، درصد هزینه جمع آوری کمک و بهره وری جمع آوری کمک.

معیار اول، درصد برنامه هزینه:

میانگین هزینه های کل  ÷  میانگین هزینه های برنامه  = میانگین درصد هزینه برنامه

به طور کلی خیریه ها برای تولید برنامه ها و ارائه خدمات وجود دارند. آن ها وقتی بیش تر بودجه به ماموریت های خیریه تخصیص می دهند در واقع، انتظارات اهداکنندگان خود را برآورده می کنند. موسساتی که به طور مداوم به ارائه خدمات و برنامه های خود نمی پردازند، نسبت به سایرین دارای قدرت تاثیرگذاری کمتری هستند.

ما میانگین درصد هزینه برنامه موسسات را از طریق سه سال مالی اخیر محاسبه می کنیم و سپس با مطابقت دادن آن با جدول و امتیازات مالی خود، نمره ای را به عملکرد آن موسسه در این مورد خاص اختصاص می دهیم. (*این پاراگراف برای تمام معیارهایی که در ادامه توضیح داده می شوند تکرار می شود.*)

معیار دوم، درصد هزینه اداری:

میانگین هزینه های کل ÷ میانگین هزینه های اداری  = میانگین درصد هزینه اداری

مانند هر سازمان موفق دیگر، موسسات خیریه نیز برای آنکه بتوانند موفق عمل کنند باید به جذب، حفظ و توسعه افراد با استعداد بپردازند. از طرف دیگر باید این اطمینان حاصل شود که هزینه های اداری منطقی می باشند و در راستای هزینه های عملکردی کل سازمان قرار دارند.

معیار سوم، درصد هزینه جمع آوری کمک:

میانگین هزینه های کل ÷ میانگین هزینه های جمع آوری کمک = میانگین درصد هزینه جمع آوری کمک

اهداکنندگان به جهت برنامه ها و خدماتی که موسسات خیریه ارائه می دهند از آن ها حمایت می کنند نه به جهت توانایی آن ها در سودآوری. موسسات خیریه باید اطمینان حاصل کنند که هزینه های جمع آوری کمک آنان در راستای هزینه های کلی سازمان قرار دارد.

معیار چهارم، بهره وری جمع آوری کمک:

سازمان های خیریه باید بتوانند در جمع آوری کمک ها به صورت کاملاً کارآمد و اثربخش عمل کنند و تا آنجایی که امکان دارد هزینه های کمتری را متقبل شوند. محاسبه میزان این بهره وری در جمع آوری کمک ها بدین صورت محاسبه می شود که سازمان برای جمع آوری یک دلار کمک، چه مقدار هزینه می کند.

هزینه های غیرمستقیم تخصیص:

IRS از موسسات خیریه می خواهد که هزینه های خود را به سه دسته عمده تخصیص دهند:

برنامه ، مدیریت/ عمومی، جمع آوری کمک. ساده ترین و شفاف ترین راه برای انجام این مهم، تخصیص هزینه ها به صورت مستقیم است. بدین صورت که ابتدا تمام هزینه های مستقیم تحت یک دسته شناسایی شوند و هزینه های غیرمستقیم از آن تفکیک شوند.

هزینه مشترک تخصیص:

سازگار با اصول کلی پذیرفته شده حسابداری (GAAP)  ، برخی سازمان هایی که دنباله رو سیستم SOP 98-2 or ASC 958-720-45 هستند، گزارشی از هزینه های مشترک تخصیص شامل کمپین های آموزشی ترکیبی و تقاضای جمع آوری کمک، تحت عنوان برنامه هزینه ها ارائه می دهند.---

معیارهای عملکرد مالی:

همان طور که پیش تر ذکر شد، معیارهای عملکرد مالی درکل 3 مورد از 7 مورد معیار بهره وری را شامل می شوند. که عبارتند از: رشد هزینه های برنامه، نسبت سرمایه در گردش، نسبت بدهی به دارایی.

معیار پنجم، رشد هزینه برنامه:

[ ( Yn / Y0 ) ^ ( 1 / n ) ]  - 1 = رشد هزینه برنامه

ارزش  (Part IX line 25B) در سال مورد نظر= Yn

ازرش (Part IX line 25B) در سال پایه = Y0

طول مدت دوره = n

موسسات خیریه ای که هر سال بیش از سال قبل به خدمت رسانی و پیروی از برنامه های خود می پردازند، نسبت به سایرین از قدرت تاثیرگذاری بیش تری برخوردار می گردند. سازمان هایی که دارای رشد سالانه پیوسته در برنامه های هزینه ای هستند، قادرند تورم را دور بزنند و بدین ترتیب برنامه خود را در شرایطی ثابت نگه دارند.

ویکی نیکی در تجزیه و تحلیل رشد متوسط سالانه یک موسسه خیریه، از یک فرمول استاندارد استفاده می کند و هزینه های برنامه را در بازه ای چهارساله مورد محاسبه قرار می دهد. در صورتی که تشخیص دهیم سازمان در اوایل دوره چهار ساله فعالیت های غیرتکراری یا غیر معمول داشته است، در این حالت دوره ی محاسبه، 5 ساله در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که اطلاعات مربوط به سال پنجم در دسترس نباشد، دوره 3 ساله در نظر گرفته می شود و با استفاده از مقیاس تبدیل مربوطه ذکر شده در تبدیل امتیاز مالی و جداول نمره ای را به آن اختصاص می دهیم.

 

معیار ششم، نسبت سرمایه در گردش:

میانگین هزینه های کل ÷ سرمایه در گردش  = نسبت سرمایه در گردش

موسسه ها برای زنده ماندن در روند اقتصادی رو به پایین و حفظ برنامه ها و خدمات خود، به شدت وابسته به ذخایر و دارایی های جاری خود می باشند. در صورتی که موسسه دارای سرمایه در گردش ناکافی باشد، باید با حذف برخی برنامه ها، تعدیل نیروی کار، گردآوری بدهی ها و ... این کمبود را جبران نماید. از طرف دیگر، موسساتی که سرمایه در گردش غنی دارند، در واقع این ظرفیت را دارند که برنامه ها و خدمات خود را توسعه و بهبود بخشند. نسبت سرمایه در گردش از طریق تعیین مدت زمانی است که یک موسسه قادر بوده برنامه های خود را حفظ کند.

سرمایه در گردش زمانی بدست می آید که در یک دوره مالی دارایی های جاری از بدهی های جاری کسر شود. پس از آن ما نسبت بین سرمایه در گردش و متوسط مجموع هزینه های محاسبه می کنیم و با استفاده از مقیاس تبدیل مربوطه ذکر شده در تبدیل امتیاز مالی و جداول نمره ای را به آن اختصاص می دهیم.

معیار هفتم، نسبت بدهی به دارایی:

دارایی کل  ÷  بدهی کل  = نسبت بدهی به دارایی

بخشی از هدف ما کمک به اهداکنندگان در ارزیابی بهتر ظرفیت مالی و پایداری مالی موسسه خیریه می باشد. موسسه باید در مورد نسبت بدهی های کل به دارایی های کل خود آگاهی کامل داشته باشد. این نسبت نشانگر میزان توانایی سازمان در پرداخت بدهی ها و پایداری مالی سازمان است. این نسبت به اهداکنندگان کمک می کند که از نحوه استفاده از وجوه اهدایی آن ها آگاهی پیدا کنند. یعنی بدانند که اگر مبلغی را اهدا می کنند، آن پول خرج پرداخت بدهی های موسسه می شود یا مستقیماً صرف ماموریت های نیکوکارانه می گردد.

این نسبت همان طور که ذکر شد، از تقسیم کل بدهی ها به کل دارایی ها در یک سال مالی بدست می آید. با استفاده از مقیاس تبدیل مربوطه ذکر شده در تبدیل امتیاز مالی و جداول نمره ای به آن اختصاص داده می شود.

اختصاص نمرات مالی و رتبه سلامت مالی:

بعد از آنکه نمرات موسسه در هریک از 7 معیار بالا بدست آمد، با توجه به مجموع آن ها نمره کلی ای بین 0 تا 10 در نظر گرفته می شود که نشانگر رتبه سلامت مالی موسسه خواهد بود. این محاسبه با ترکیب نمرات در هر 7 سنجه و اضافه نمودن 30 امتیاز (برای تبدیل نمرات به مقیاس 100 امتیازی) صورت می گیرد و سپس با استفاده از مقیاس تبدیل مربوطه ذکر شده در تبدیل امتیاز مالی و جداول نمره کلی به آن موسسه اختصاص داده می شود.

امتیازدهی علل عملکرد خاص:

ویکی نیکی به طور مداوم، متعهد به ارائه رتبه بندی تمام موسسات خیریه است. برای کسب اطلاع بیش تر در مورد چگونگی نمره دهی ما به تبدیل امتیازات مالی و جداول آن  مراجعه نمایید.