احسان - برچسب:احسان

برچسب:احسان

آثار نیکوکاری در قرآن

/philanthropy-in-quran/

از جمله مفاهیم ارزشمندی كه در آموزه های دینی به خصوص قرآن كریم، مورد عنایت و توجه قرارگرفته و به آن سفارش شده، احسان و نیكوكاری است. احسان و نیكوكاری كاركردهای زیادی در عرصه های فردی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی و... دارد. مؤمنان واقعی و انسان های صاحب خرد و اندیشه در هر عصر و نسلی، سعی و تلاش...

معنای احسان و نیکوکاری

/goodness-meaning-interview/

به گزارش بلاغ و به نقل از ویکی نیکی ، احسان برگرفته از حُسن است که در دو معنای نعمت بخشیدن به دیگری، و احسان در کار و عمل کاربرد دارد و کسی که علم نیکویی را بیاموزد یا عمل نیکی را انجام دهد، از جمله نیکوکاران به حساب می‌آید. نوع دوستی در ذات ایرانیان است احسان ، یعنی نفع و نیکی رساندن به...