اعلامیه - برچسب:اعلامیه

برچسب:اعلامیه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

/universal-declaration-of-human-rights/

مصوب 10 دسامبر 1948 میلادي ( شمسی 1327/9/19 مطابق ) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقدمه : از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضاي خانواده بشري و حقوق یک سان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادي، عدالت وصلح را درجهان تشکیل میدهد. ازآنجا که عدم شناساي و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانهیی...