امین حیایی - برچسب:امین حیایی

برچسب:امین حیایی

درخواست امین حیایی برای مشارکت مردم در ساخت بیمارستان ها با انجام وقف

/amin-hayayi-interview/

امین حیایی از مردم و خیرین برای ساخت بیمارستان دعوت کرد و گفت: امروز باید در سراسر کشور بیمارستان های مجهز ساخته شود. به گزارش ویکی نیکی امین حیایی در گفت وگو با امینانه درباره کمبود بیمارستان های تخصصی در کشور گفت: این که مردم در ساخت بیمارستان ها مشارکت کنند، اقدام بسیار خوبی است. وی با...