اینترنت - برچسب:اینترنت

برچسب:اینترنت

شش توصیه به خیرین اینترنتی

/online-charity-1/

ارائه کمک به موسسات خیریه بسیار امر پسندیده و خیرخواهانه ای می باشد امّا اهداکنندگان باید به این مسئله توجه داشته باشند ،از آنجایی که درحال حاضر انجام فرآیندهای مربوط به عضویت و ارائه کمک در موسسات به سمت اینترنتی شدن در حرکت است، تامین امنیت این فضا و جلوگیری از سوء استفاده های مالی و غیر...