بازی خیریه - برچسب:بازی خیریه

برچسب:بازی خیریه

مسابقه تنیس فدرر و بیل گیتس

/roger-federer-against-bill-gates/

راجر فدرر و بیل گیتس مسابقه ای را برای کمک به کودکان آفریقایی برگزار می کنند. عادت کرده ایم به تماشای نمایش ستاره ها در ميادین خيریه؛ نه فقط در ایران خودمان، که سالهاست مردم و ستاره های هنر و ورزش در گوشه گوشه جهان قدم برمیدارند برای کمک به نيازمندان. این بار هم کودکان آفریقایی بهانه ای...