برق - برچسب:برق

برچسب:برق

کمپین ساعت زمین

/earthhour-campaign/

در طرح ساعت زمین، چراغ نقاط شاخص هر شهر به مدت یک ساعت در آخرین شنبه ماه مارس (5 فروردین 96) از ساعت 20:30 تا 21:30 خاموش می شود، همچنین شهروندان چراغ خانه های خود را به نشانه صرفه جویی در مصرف انرژی و مقابله با تغییرات آب و هوایی در همین زمان خاموش می کنند. صندوق جهانی حیات وحش ( World...