تامین اجتماعی - برچسب:تامین اجتماعی

برچسب:تامین اجتماعی

خیریه های بی خیر

/fake-charities/

علی حیدری کارشناس تامین اجتماعی در یادداشتی آورده است: با سوء استفاده از خیریه ها افرادی که فعالیت آنها یا تصمیمات آنها و ... هر روز دهها و صدها فقیر می‌سازد، با کمک به چند فقیر خود ساخته، آنچنان به تطهیر خویش و پولهای اندوخته شده از محل فقیر سازی می پردازند که با کسب وجهه بیشتر بتواند در...