تو تنها نیستی - برچسب:تو تنها نیستی

برچسب:تو تنها نیستی

کمپین تو تنها نیستی

/you-are-not-alone-campaign/

آیا به نظر شما نوجوانان و جوانان ما امروزه و با نفوذ مویرگی شبکه های اجتماعی، حالشان خوب است؟ آیا این گستردگی فراگیر رسانه های ارتباط جمعی باعث بلوغ فعالیت های اجتماعی آنان شده و یا بالعکس آنها را تنها تر کرده است؟ صورت این سوال کلیشه ای به نظر می رسد و این موضوع را به ذهن تداعی می کند که...