تکافل اجتماعی - برچسب:تکافل اجتماعی

برچسب:تکافل اجتماعی

جایگاه مفهومی تکافل اجتماعی در حوزه امر خیر و نیکوکاری

/article-by-mohamadreza-aram/

چكیده مسأله اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه بهترین چارچوب نظری و مفهومی برای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جوامع کدام است؟ تکافل اجتماعی به معنای یاری چندجانبه میان افراد جامعه مدنی برای تأمین نیازها و حل مشکلات یکدیگر در بستر نهادهای فعّال در حوزه تکافل است. تکافل اجتماعی بر مبانی...