جبران خدمت - برچسب:جبران خدمت

برچسب:جبران خدمت

برترین موسسات خیریه در جبران خدمت

/top-charity-salaries/

جبران خدمات به هر نوع دريافتى و ارزشى اطلاق مى گردد كه كارفرما يا سازمان در قبال انجام كار افراد براى سازمان، پرداخت يا ايجاد مى كند؛ جبران خدماتى كه سازمان تأمين مى كند شامل جبران خدمات مالى و جبران خدمات غيرمالى مى گردد. این رده بندی بر اساس شاخص هایی چون میزان جبران خدمت کارکنان، مزایای...