جشنواره ملی عکس وقف - برچسب:جشنواره ملی عکس وقف

برچسب:جشنواره ملی عکس وقف

تبلیغ وقف با جشنواره وقف

/waqf-advertising-waqf-festival/

مدیر اجرایی پنجمین دوره از جشنواره ملی عکس «وقف، چشمه همیشه جاری» گفت: یکی از مؤثرترین راه‌های گسترش و تبلیغ سنت حسنه وقف، انجام برنامه‌های فرهنگی در سطح جامعه به ویژه در اماکن مذهبی و فرهنگی و آشنایی مردم با خدمات وقف و عملکرد وقف در حوزه‌ های اجتماعی، سیاسی، مذهبی، خیریه، درمانی،...