جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران - برچسب:جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

برچسب:جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

اساسنامه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

/statue-iata/

کلیات با تأئیدات خداوند متعال و در سایه توجیهات حضرت بقیه الله (عج) و بمنظور رسیدگی به وضعیت استعمال دخانیات و بیماریهای ناشی از آن در کشور و در جهت گشترش فعالیت در زمینه های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، پیشگیری، درمانی، خدماتی و سایر موارد در داخل و خارج از کشور و در چارچوب تحقق آرمانهای...