جنسیت - برچسب:جنسیت

برچسب:جنسیت

مشارکت در خیریه و مسئله جنسیت

/gender-differences-in-charitable-giving/

روزبه اسدی بررسی تفاوت رفتاری زنان و مردان در زمینه مشارکت در انجام امور خیر می تواند علاوه بر مشخص کردن انگیزه آنان از کمک کردن، منجر به بالفعل شدن ظرفیتهای نادیده انگاشته شده هر دو جنس در خیریه ها گردد. این تحقیق را با این پرسش آغاز می کنیم که آیا تفاوتهای جنسیتی، تفاوتی در انگیزه افراد...