جو سان - برچسب:جو سان

برچسب:جو سان

آیا باید روش کمک کردنمان را عوض کنیم؟

/donate-differently/

فناوری به ما اجازه میدهد تا پول را به طور نقدی و مستقیم در اختیار فقیر ترین آدمهای روی زمین بگذاریم. آیا باید این کار را انجام دهیم؟ در این سخنرانی، جو سان کمک رسان کار کشته، دو روش کمک به فقرا را مورد بررسی قرار میدهد. به ظن من هر کمک رسانی در آفریقا در مسیر حرفه ایش به مرحله ای میرسه که...