حق زندگی - برچسب:حق زندگی

برچسب:حق زندگی

پلاکارد

/dirindirin-10/

معلولین هم حق شهروندی دارند!