حق شهروندی - برچسب:حق شهروندی

برچسب:حق شهروندی

پلاکارد

/dirindirin-10/

معلولین هم حق شهروندی دارند!