حمایت از زیست بومهای عشایر - برچسب:حمایت از زیست بومهای عشایر

برچسب:حمایت از زیست بومهای عشایر

موسسه حمایت از زیست بومهای عشایر

/ashayer-foundation/

تاریخ تاسیس: 1378 محدوده فعالیت: ملی مرجع صدور مجوز: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران حوزه فعالیت: طبیعت، آموزش زیست محیطی وب سایت: - تلفن: 09123302381 آدرس: -