حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی - برچسب:حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی

برچسب:حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی

انجمن حفظ طبیعت

/hefz-tabiat-community/

تاریخ تاسیس: 1382 نام مسئول: علیرضا صدیق محدوده فعالیت: تهران مرجع صدور مجوز: سازمان حفاظت محیط زیست حوزه فعالیت: محیط زیست، گردشگری، حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی وب سایت: - تلفن: 09123172087 - 44836736 آدرس: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، کوچه ششم غربی، پلاک 20، ص.پ 1141-13185