خراسان - برچسب:خراسان

برچسب:خراسان

ديدار نمايندگان موسسات خيريه كسا و خراسان از محك

/meeting-mahak-kasa-khorasan-charities/

مديران عامل، اعضاي هيأت مديره و نمايندگان موسسات خيريه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان خراسان و اصفهان (كسا) با بنيانگذار، مديرعامل و اعضاي هيأت أمنا و مديره محك ديدار كردند. توانمندسازي موسسات خيريه در شهرستان‌ها توسط محك آراسب احمدیان، مديرعامل محك در آغاز اين دیدار با شرح گزارش مقدماتي...