خطرات - برچسب:خطرات

برچسب:خطرات

حفظ تالاب ها، حفظ زندگی

/wetlands/

چگونه حفظ تالاب ها به حفظ زندگی کمک می کند؟ از چه طریق می توان از آن ها حفاظت نمود؟ همزمان با روز جهانی « تالاب » ، مناسب دیدیم که در مورد تالاب ها و اهمیّت حفظ آن ها صحبت نماییم. بدیهی است که بسیاری ممکن است ندانند که تالاب ها می توانند به هنگام بروز بحران یا بلایای طبیعی حافظ جان انسان...