خوانسار - برچسب:خوانسار

برچسب:خوانسار

حمایت از بیماران و سالمندان هدف ما است

/manoochehr-ashrafketabi-interview/

کمک رسانی و تهیه تجهیزات پزشکی برای بیماران خاص و بیمارانی که از بیمارستان به منزل راهنمایی می شوند و روند درمانی آنها به انتها رسیده است اما در منزل امکانات پرستاری برایشان وجود ندارد، بنیاد این امکانات و تجهیزات پزشکی و پرستاری را در اختیار این دست از بیماران و خانواده های آنها قرار می...