خوانسار - برچسب:خوانسار

برچسب:خوانسار

خيريه ايتام خوبان روزگار

/khooban-roozegar-charity/

تاریخ تاسیس: 1394 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 4449 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: - تلفن: - آدرس: خوانسار، خ معراج، چهار راه فجر، پ 17

حمایت از بیماران و سالمندان هدف ما است

/manoochehr-ashrafketabi-interview/

کمک رسانی و تهیه تجهیزات پزشکی برای بیماران خاص و بیمارانی که از بیمارستان به منزل راهنمایی می شوند و روند درمانی آنها به انتها رسیده است اما در منزل امکانات پرستاری برایشان وجود ندارد، بنیاد این امکانات و تجهیزات پزشکی و پرستاری را در اختیار این دست از بیماران و خانواده های آنها قرار می...