خیریه بچه های آسمان - برچسب:خیریه بچه های آسمان

برچسب:خیریه بچه های آسمان

تابلوهای تسلیت خیریه معلولین بچه های آسمان

/bachehaye-aseman-banner/

موسسه خیریه بچه های آسمان ، در اقدامی خیرخواهانه بنرهای تسلیت مخصوص مراسم سوگواری تهیه می کند و عواید آن تماماً صرف مخارج بچه های خیریه آسمان می گردد. شما می توانید تابلوهای تسلیت موسسه خیریه بچه های آسمان را در مراسم سوگواری برای تسلیت به دوستان و آشنایانتان ارسال نمایید. در این صورت...