خیریه جوادالائمه - برچسب:خیریه جوادالائمه

برچسب:خیریه جوادالائمه

اساسنامه موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع)

/statue-javadalaeme-charity/

ماده 1- تعریف،اهداف، نوع مصارف موسسه: موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع) که در این اساسنامه به اختصار موسسه نامیده می شود، موسسه ای است غیر انتفاعی که درآمد آن به مصرف اموری از قبیل: تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی و اختراعات، اکتشافات، تعلیم وتربیت و بهداشت و درمان،...