خیریه دیابت - برچسب:خیریه دیابت

برچسب:خیریه دیابت

موسسه خیریه دیابت اصفهان

/diabetesngo/

تاریخ تاسیس: 1380 نام مسئول: احمد نیلفروشان محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: حمایت از بیماران دیابتی وب سایت: www.diabetesngo.ir تلفن: 03132258444 - 03132258891 آدرس: اصفهان- خیابان جی- خیابان الهور- ابتدای بلال شرقی