خیریه ساقی کوثر - برچسب:خیریه ساقی کوثر

برچسب:خیریه ساقی کوثر

خیریه ای برای خودکفایی بانوان نیازمند سمنانی

/saghi-kosar-entrepreneurship/

موسسه خیریه ساقی کوثر با هدف کمک به ایتام و نیازمندان سمنان در سال 1393 تاسیس شد و حال با گسترش دامنه فعالیت های خود دست به کار آفرینی زده و بسیاری از زنان و دختران سمنانی با کمک این موسسه به خود کفایی رسیده اند. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از شاخه طوبی ؛ موسسه خیریه ساقی کوثر موسسه ایست...