خیریه صادقیه - برچسب:خیریه صادقیه

برچسب:خیریه صادقیه

خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

/sadeqieh-charity/

تاریخ تاسیس: 1354 نام مسئول: کریم پوستی محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: پزشکی، مشاوره مددکاری و مرکز نگهداری سالمندان وب سایت: www.sadeqieh.ir تلفن: ٠٣١٣٣٨٠٦٥٥٢ آدرس: اصفهان– انتهای خیابان امام خمینی– فلکه دانشگاه صنعتی– حدفاصل خیابان های محمود آباد و امین آباد–سرای...