خیریه عترت فاطمی - برچسب:خیریه عترت فاطمی

برچسب:خیریه عترت فاطمی

قلک آرزوها برای ایتام شکسته می‌شود

/wish-saving-money/

موسسه خیریه عترت فاطمی به منظور کمک به خانواده‌ها و ایتام بازارچه خیریه‌ای را همراه با مراسم شکستن قلک آرزوها برگزار می‌کند. موسسه خیریه عترت فاطمی به منظور کمک به خانواده‌ها و ایتام بازارچه خیریه‌ای را طی ۲۳ دی‌ماه جاری، از ساعت ۱۰ تا ۲۰ برگزار می‌کند. در این مراسم از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰...