خیریه محسنین - برچسب:خیریه محسنین

برچسب:خیریه محسنین

اساسنامه موسسه خیریه محسنین

/post-282/

ماده ۱ – نام موسسه: موسسه خیریه محسنین که به اختصار محسنین نامیده می‌شود. ماده ۲ – فعالیت: «خیریه مُحسنین» از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۷۷/۰۵/۰۵ موضوع مـواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت میباشد. «خیریه مُحسنین» انجمنی است دارای شخـصیت...