خیر فردی - برچسب:خیر فردی

برچسب:خیر فردی

نیکوکاری مجازی: راهبردهای تحقق خير فردی و خير اجتماعی در فضای مجازی

/article-virtual-charity-dr-reza-baniasad/

چكیده خیر در فضای فیزیكی و حقیقی زندگی انسان، سنتی دیرینه است. اما امروزه با ظهور فضای مجازی (سایبر)، در سطح فردی و اجتماعی مصادیق متعددی از خیر ظهور كرده است. فرامتغیرهای این فضا، خیر را در سطح فردی و اجتماعی توسعه داده و مرزهای آن را گسترش داده اند . شواهد متعددی وجود دارد كه بیانگر این...