خیر مجازی - برچسب:خیر مجازی

برچسب:خیر مجازی

خير مجازی: راهبردهای تحقق خير فردی و خير اجتماعی در فضای مجازی

/article-virtual-charity-dr-reza-baniasad/

چكیده خير در فضاي فيزيكي و حقيقي زندگي انسان، سنتي ديرينه است. اما امروزه با ظهور فضاي مجازي (سايبر)، در سطح فردي و اجتماعي مصاديق متعددي از خير ظهور كرده است. فرامتغيرهاي اين فضا، خير را در سطح فردي و اجتماعي توسعه داده و مرزهاي آن را گسترش داده اند . شواهد متعددي وجود دارد كه بيانگر اين...