دیوار مهربانی - برچسب:دیوار مهربانی

برچسب:دیوار مهربانی

دیواری از جنس مهربانی

/kindness-wall/

اگر شما هم اهل اینستاگرام گردی و گروه های تلگرامی باشید، حتما خبر جالباسی را که در یکی از خیابان های مشهد نصب شده است شنیده اید. فکر که می کنید می بینید، ایده خوبی است. بدون این که زحمت پیدا کردن یک خیریه مناسب را بکشید و از اهدا کردن پوشاک دسته دوم شرمنده شوید، به دور از چشم بقیه لباستان...