رحیم محمدی - برچسب:رحیم محمدی

برچسب:رحیم محمدی

گور خواب ها؛ قربانیان اجتماع، مردم هم باید احساس مسئولیت کنند

/grave-sleeping-society-victim/

رحیم محمدی درنشست شکاف طبقاتی، عدالت اجتماعی گفت:در مواجهه با قربانیان اجتماعی مردم هم باید احساس مسئولیت کنند و در قالب نهادهای اجتماعی موسسات خیریه کارهایی را به اندازه توانشان انجام دهند. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از مهر ، رحیم محمدی استاد جامعه شناسی دانشگاه امام حسین (ع) در نشست...