رعد الغدیر - برچسب:رعد الغدیر

برچسب:رعد الغدیر

گزارش عملکرد سالانه موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

/raad-alghadir-performance-reports/

گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1392 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و امناء گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1393 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و امناء گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1394 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و امناء منبع : وبسایت موسسه...

اساسنامه موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

/statue-raad-alghadir/

فصل اول : کلیات و اهداف ماده ۱ نام: نام موسسه نیکوکاری رعد الغدیر است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "موسسه " نامیده می شود. ماده ۲ نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقاًطبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود....