روز درختکاری - برچسب:روز درختکاری

برچسب:روز درختکاری

کاشت درخت به جای پرداخت شهریه

/arbor-day/

یک مدرسه ابتدایی در روستایی به نام آمبیکاپور در شرق هند، به منظور تشویق تمامی دانش آموزان به تحصیل، از خانواده های کم درآمد خواسته تا به جای پرداخت شهریه مدرسه، یک درخت بکارند. والدین ملزم هستند تا از درخت کاشته شده مراقبت و محافظت نمایند و در صورت از بین رفتن آن، درخت دیگری را جایگزین آن...