زودفود - برچسب:زودفود

برچسب:زودفود

بررسی کمپین «چند خط»

/chand-khat-cmpaign-detail/

بررسی کمپین «چند خط» / چند خط با چند برند ویکتور هوگو می گوید: «خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.» در همین راستا چند برند مطرح در هفته کتاب و کتابخوانی با همکاری یکدیگر کمپینی مشترک با هدف ترغیب و ترویج کتابخوانی در کشور...