سرپرستی ایتام و امور خیریه - برچسب:سرپرستی ایتام و امور خیریه

برچسب:سرپرستی ایتام و امور خیریه

اساسنامه موسسه سرپرستی ایتام و امور خیریه کرج

/statue-aytam-karaj-foundation/

اهداف موسسه: الف - به منظور حمایت مادی و معنوی خانواده هائی که سرپرست خود را از دست داده اند و در آن خانواده افرادی هستند که عرفاً یتیم بر آنها صدق نموده از نظر مالی در مضیقه می باشند. ب – حمایت از افرادی که سرپرست آنان غایب ، مفقود الاثر یا محبوس و یا محجور بوده و برای مدتی در دسترس نباشد...