صندوق سرمایه گذاری - برچسب:صندوق سرمایه گذاری

برچسب:صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص)

/mustafa-fund/

مقدمه امـروزه اهمیـت علم و دانش و تاثیـر آن بر زندگی بشر بر همگان آشـکار اسـت، همـه مکاتب بشری و ادیـان آسمانی بر کسـب علم، دانـش و پیشرفت و ترقی آن تاکیـد دارنـد که به راسـتی در این بین دین مبین اسلام پیشرو و پیشـتاز اسـت. همیـن رویکـرد اسلام موجـب پیشرفت علمـی، اختراع هـای فناورانـه و...