صندوق سرمایه گذاری - برچسب:صندوق سرمایه گذاری

برچسب:صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص)

/mustafa-fund/

مقدمه امروزه اهمیت علم و دانش و تاثیر آن بر زندگی بشر بر همگان آشکار است، همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر کسب علم، دانش و پیشرفت و ترقی آن تاکید دارند که به راستی در این بین دین مبین اسلام پیشرو و پیشتاز است. همین رویکرد اسلام موجب پیشرفت علمی، اختراع های فناورانه و ایجاد تمدنی عظیم و...