فاطیما - برچسب:فاطیما

برچسب:فاطیما

معرفی فعالیت ها و طرح های اجرایی در جمعیت امام علی (ع)

/sosapoverty-activities/

بسیاری از مردم، جمعیت امام علی (ع) را با طرح ها و آیین های اجتماعی اش می شناسند. نخستین طرح اجرا شده توسط جمعیت، تلاشی گروهی موسوم به «کوچه گردان عاشق» می باشد؛ طرحی که بعد از یک دهه فعالیت اعضای جمعیت، حال به یک آیین بدل شده است؛ به نحوی که اکنون به صورت داوطلبانه توسط مردم در سراسر کشور...