فراخوان کمک - برچسب:فراخوان کمک

برچسب:فراخوان کمک

فراخوان خیریه مهر مبین برای کمک به حفظ بینایی دختر جوان

/call-for-mehr-mobin-charity/

در فراخوان خیریه مهر مبین آمده است: دختری معلول و 20 ساله که در روستا زندگی می کند و تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی است، وضعیت چشمانش مساعد نیست . پدر این دختر با وجود زندگی در روستا فاقد زمین کشاورزی و هرگونه درآمد دیگری است به نحوی که هزینه های عمل های سابق دخترش را نیز خیرین پرداخته...