فساد اداری - برچسب:فساد اداری

برچسب:فساد اداری

بررسی فساد اداری در موسسات خیریه و راهکارهای مقابله با آن

/article-charity-s-corruption/

چکیده فساد مسأله ای است که در تمام ادوار گریبانگیر دستگاه ها و سازمانها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران علم مدیریت را تشکیل میداده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی ترین اشکال فساد پدیده ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق...