فیلم - برچسب:فیلم

برچسب:فیلم

کودکی می میرد...؟

/child-death/

همین الان و در کنار ما اتفاق می افتد... کودکی را از کودکانمان نگیریم... به امید روز های بدون جنگ...