مجتمع قرآنی فرهنگی - برچسب:مجتمع قرآنی فرهنگی

برچسب:مجتمع قرآنی فرهنگی

مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه(ع) شهرضا

/aletaha-shr-foundation/

تاریخ تاسیس: 1384 نام مسئول: ا فشاری محدوده فعالیت: شهرضا مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: فرهنگی قران و عترت وب سایت: aletaha-shr.ir تلفن: 53504649 آدرس: شهرضا، خیابان حافظ شرقی کوی شهید بیغم (برهان)، طبقه دوم، مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه (ع) شهرضا