مجمع - برچسب:مجمع

برچسب:مجمع

مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه(ع) شهرضا

/aletaha-shr-foundation/

تاریخ تاسیس: 1384 نام مسئول: ا فشاری محدوده فعالیت: شهرضا مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: فرهنگی قران و عترت وب سایت: aletaha-shr.ir تلفن: 53504649 آدرس: شهرضا، خیابان حافظ شرقی کوی شهید بیغم (برهان)، طبقه دوم، مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه (ع) شهرضا

مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان

/khvye-foundation/

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: مذهبی، ورزشی، هنری، فرهنگی وب سایت: www.khvye.com تلفن: 34397284 آدرس: اصفهان ، خیابان کاوه ، حد فاصل سه راه ملک شهر و خیابان جابر انصاری ، خانه کشتی تجدد ، طبقه دوم ، دفتر مرکزی مجمع خیران ورزشی استان اصفهان