محمد رضا شیران - برچسب:محمد رضا شیران

برچسب:محمد رضا شیران

مردم اصفهان نیکوکار ترین مردم ایران هستند

/most-righteous-peolple-in-isfahan/

با وجود تعداد زیادی سازمان خیریه و نهاد های حمایتی که در سطح استان مشاهده می شود و خیرین به واسطه آن به نیازمندان کمک می کنند اصفهان در سطح جهانی هم می تواند رتبه اول را به خود اختصاص دهد. به گزارش ویکی نیکی با توجه به هفته نکوداشت اصفهان محمد رضا شیران مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)...